Historik

Bilden av första världskrigets landstorm i filmen ”Kärlek och landstorm”.

Här kan du läsa mer om historiken i vår förening. Vi jobbar med att gå igenom och sortera upp det gamla föreningsarkivet och publicerar mer efter hand.

Föreningen bildades 1913 under namnet Trelleborgs Landsstormsförening.

Landsstormen

Landstormen inrättades kring sekelskiftet 1900 som ett värnpliktsuppbåd för ett lokalt försvar och för bevakningsuppgifter. Som en del av den svenska hären skulle landstormen ha obligatoriska övningar, vilka före första världskrigets utbrott 1914 genomfördes i liten omfattning.

Vid första världskrigets utbrott 1914 mobiliserades landstormen, som första enheter för landets försvar. Bristerna blev uppenbara. Trots de insatser som gjorts på frivillig väg saknades tillräckligt med väl utbildade befäl för landstormsorganisationen, vilken i mycket var en pappersorganisation.

Statens stöd till landstormen var i många år ytterst litet. Den frivilliga befälsutbildningen kunde dock fortsätta under 1920- och 1930-talen genom stora insatser av frivilliga, insamlade medel. När andra världskriget bröt ut 1939 mobiliserades åter landstormen som första enheter. Även om fler landstormsbefäl utbildats fanns stora brister.

För statsmakterna stod det nu klart att krigsorganisationen krävde fler och bättre utbildade befäl än vad landstormen skulle kunna bidra med.

Landstormen blir FBU

I och med försvarsbeslutet 1942 avskaffades landstormsorganisationen och då bildades  Centralförbundet för befälsutbildning (CFB). Föreningen anslöts vid det tillfället till CFB och bytade namn till Trelleborgs FBU förening.

Föreningen har historiskt haft ett tätt samarbete med Hemvärnet och utbildat många duktiga chefer till förbanden. Parallellt bedrivs en militär ungdomsverksamhet som även fungerande som en rekryteringsbas för Försvarsmakten.

FBU blir Försvarsutbildarna

2006 gjorde föreningen ett nytt namnbyte till Trelleborgs Försvarsutbildningsförening, detta i samband med att CFB bytade namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Under det nya varumärket görs ett stort arbete att svänga om verksamheten för att bättra passa samhällets behov. Utbildningen av militär personal tonas ner och mer fokus läggs på krisberedskap och kommunikation.

Ungdomsverksamheten är även fortfarande en viktig kugge, inte minst för att försörja försvarsmakten med personal.

Som ett led av förändringen och hemvärnets centralisering till Malmö blir dock den lokala verksamheten lidande. För vuxna medlemmar blir utbudet aktiviteter ständigt krympande.
2014 beslutar föreningen att starta upp en Pistolskytteverksamhet inom ramen för Svenska Pistolskytteförbundet i syfte att öka verksamhetsutbudet för vuxna medlemmar.

Ungdomsverksamheten lades tyvärr på is 2017 på grund av avsaknad av instruktörer. Till dags datum hänvisas ungdomarna primärt till Malmö Försvarsutbildningsförening som har en väl fungerande ungdomsverksamhet.